Tiếng Anh dần phát triển thành yếu tố thiết yếu trong cuộc sống đời thường hằng ngày với toàn bộ mọi người. Nhưng nếu khách hàng chưa kịp tất cả ý niệm học tập tiếng Anh nghiêm túc, nhưng mà đã đề nghị làm "nhiệm vụ" tiếp xúc bằng tiếng Anh thì sao?

Chẳng hạn trường hợp các bạn đã lên kế hoạch đi du ngoạn nước ngoài, bị hỏi bởi tiếng Anh bất thần trên con đường hoặc tại trường học giỏi traning sơ cỗ cho gia đình "kiến thức tiếng Anh "bỏ túi" để không bị lạc giữa trời Tây. Đã bao gồm ngay cỗ 200 câu hỏi và trả lời tiếng Anh tiếp xúc cơ bạn dạng hằng ngày.

Bạn đang xem: Hỏi và trả lời

Thông thành thạo tài liệu này, bạn đã sở hữu thể mau lẹ nói chuyện với người nước ngoài và vi vu thế giới rồi đó.

*

Thông nhuần nhuyễn 200 thắc mắc và vấn đáp tiếng Anh giao tiếp cơ bản hằng ngày

2. Trọn bộ 200 câu hỏi và trả lời tiếng Anh giao tiếp cơ bản cực hữu dụng

♦ Câu hỏi: What’s your name?

Trả lời:

My name is Sophia.I’m Liam.

♦ Câu hỏi: Where are you from?

Trả lời:

I’m from France.I come from the UK.

♦ Câu hỏi: Where vày you live?

Trả lời: I live in Paris.

♦ Câu hỏi: How old are you?

Trả lời:

I’m 26 years old.I’m 28.

♦ Câu hỏi: When is your birthday?

Trả lời: My birthday is on January 1st.

♦ Câu hỏi: What is your phone number?

Trả lời: My phone number is 61709832145.

♦ Câu hỏi: What’s your email address?

Trả lời: It’s liam123
gmail.com.

♦ Câu hỏi: What vì you do?/ What’s your job?

Trả lời:

I’m a student.I work in a bank.I’m unemployed at the moment.I work as a tour guide for a local tour company.

♦ Câu hỏi: What line of work are you in?

Trả lời: I work in sales.

♦ Câu hỏi: What company vày you work for?

Trả lời: I work for an investment bank.

♦ Câu hỏi: What religion are you ?

Trả lời: I am a Christian.

♦ Câu hỏi: What is your marital status?

Trả lời:

I’m married.I’m single.

♦ Câu hỏi: Are you married?

Trả lời:

Yes! I’m married.No , but looking for someone nice.

♦ Câu hỏi: vày you have a boyfriend/ girlfriend?

Trả lời:

I have a boyfriend/ girlfriend.I’m not dating anyone.

♦ Câu hỏi: How many children bởi vì you have?

Trả lời:

I have 2 children.I bởi vì not have any children.

♦ Câu hỏi: bởi vì you have any siblings?

Trả lời:

I don’t have any siblings.I have 2 brothers và 2 sisters.

♦ Câu hỏi: Who vị you live with?

Trả lời:

I live with my wife and children.I live with my parents.

♦ Câu hỏi: What time vì you get up?

Trả lời: I usually get up at 5.30am.

♦ Câu hỏi: When bởi vì you do morning exercises?

Trả lời: I often vày morning exercises at 6am.

♦ Câu hỏi: What time vị you have breakfast?

Trả lời: I have breakfast at 6.30am.

♦ Câu hỏi: What time vì chưng you go lớn bed?

Trả lời: I go khổng lồ bed at 11pm.

♦ Câu hỏi: What’s your hobby?

Trả lời:

I like playing football, reading books, skateboarding, swimming.I am interested in playing guitar.My hobbies are listening to music, dancing, playing tennis và collecting coins.

♦ Câu hỏi: What’s your favorite food?

Trả lời: My favorite food is Spaghetti.

♦ Câu hỏi: What’s your favorite color?

Trả lời: My favorite màu sắc is green.

♦ Câu hỏi: What’s your favorite drink?

Trả lời: My favorite drink is beer.

♦ Câu hỏi: What kinds of films vì chưng you like?

Trả lời: I am really interested in horror, kích hoạt film.

♦ Câu hỏi: Did you like the movie?

Trả lời: It’s one of the best I’ve ever seen.

♦ Câu hỏi: Where vày you study?

Trả lời: I am a student at Stanford University.

♦ Câu hỏi: What time vì you go to lớn school?

Trả lời: I go lớn school at 6.40am.

♦ Câu hỏi: How do you get to school?

Trả lời: I usually take the bus.

♦ Câu hỏi: What is your major?

Trả lời: My major is Computer Science.

♦ Câu hỏi: Why vì chưng you study English?/ Why are you studying English?

Trả lời:

Because It’s very important and necessary.Because I love to improve my English skills.

♦ Câu hỏi: What vì chưng you want to vì after you graduate?

Trả lời:

I would like to be a software engineer.I want to lớn be a programmer.

♦ Câu hỏi: How did you learn English?

Trả lời:

I took classes for three years.I did an intensive course.I’ve been studying by myself.I picked it up from movies & songs.My friend taught me.

♦ Câu hỏi: How many languages bởi you speak?

Trả lời: I speak two languages.

♦ Câu hỏi: Can you speak English?

Trả lời:

I can speak English very well.I can express myself and communicate in English.

♦ Câu hỏi: How long have you learning English?

Trả lời:

I’ve been learning English since I was 6.I’ve been learning English for 10 years.

♦ Câu hỏi: Which grade are you in?

Trả lời: I’m in 8th grade.

♦ Câu hỏi: Which year are you in?

Trả lời:

I’m in my third year.I am a freshman.I’m in my final year.

♦ Câu hỏi: vì chưng you have any exams coming up?

Trả lời: I’ve just graduated.

♦ Câu hỏi: What’s your favorite subject?

Trả lời: My favorite subject is art.

♦ Câu hỏi: What’s the weather like?/ How’s the weather?

Trả lời:

It is raining.It is hot và windy.

♦ Câu hỏi: What’s the temperature?

Trả lời: It’s 24°C.

♦ Câu hỏi: What time is it?

Trả lời:

It is 4 o’clock.It is half past three.I’m sorry. I don’t know.Let me kiểm tra my phone.

♦ Câu hỏi: What’s the date today?

Trả lời: 17th of October.

♦ Câu hỏi: How are you?

Trả lời:

I’m fine thank you. How about you?Not too good. But I’ll be okay.

♦ Câu hỏi: Where are you going?

Trả lời: I’m going to lớn the store. I need khổng lồ buy something.

♦ Câu hỏi: What are you going to do today?

Trả lời: I’m going shopping.

♦ Câu hỏi: What are you doing?

Trả lời:

I am reading a book.I am washing dishes.

♦ Câu hỏi: Where would you lượt thích to go?

Trả lời: I would lượt thích to go khổng lồ the zoo.

♦ Câu hỏi: What’s the matter?

Trả lời:

I’m not feeling so good.Nothing, I’m fine.

♦ Câu hỏi: Is there anything I can vị to help?

Trả lời: Everything will be OK.

♦ Câu hỏi: What’s on your mind?

Trả lời:

I am just thinking.I was just daydreaming.It’s none of your business.

♦ Câu hỏi: What did you vị last night?

Trả lời:

I watched TV.I cooked pasta & soup.

♦ Câu hỏi: What are you going to bởi vì tomorrow?

Trả lời: I’m going khổng lồ go play volleyball at the beach.

♦ Câu hỏi: What sports can you play?

Trả lời: I can play tennis, basketball, football.

♦ Câu hỏi: Can you give me a hand?

Trả lời:

No problem.I’m afraid I can’t.

♦ Câu hỏi: Could you bởi vì me a favor?

Trả lời: I’d be happy to lớn help you.

♦ Câu hỏi: Could you please give me that book?

Trả lời: Sure.

♦ Câu hỏi: Would you mind opening the window?

Trả lời: It would be my pleasure.

♦ Câu hỏi: How can I help you?/ May I help you?

Trả lời: Yes! I’m looking for a sweater.

♦ Câu hỏi: Can I try it on?

Trả lời: Sure, the changing rooms are over there.

♦ Câu hỏi: Can I try it on somewhere?

Trả lời: The fitting room is in the left corner.

♦ Câu hỏi: What size do you wear?

Trả lời: Medium should be fine.

♦ Câu hỏi: What kích thước do you take?

Trả lời: I take a kích thước 11.

♦ Câu hỏi: Is that a good fit?

Trả lời:

It’s a little too small.It’s just right.

♦ Câu hỏi: Have you got something bigger?

Trả lời: Of course, we’ve got larger sizes as well.

♦ Câu hỏi: How much is it?/ How much does it cost?

Trả lời: It’s 11 dollars.

♦ Câu hỏi: How would you like to pay?

Trả lời: I would lượt thích to pay by cash.

Xem thêm: 10000+ Bông Hoa Đẹp & Ảnh Hoa Miễn Phí, Tổng Hợp 50 Hình Ảnh Hoa Đẹp Nhất

♦ Câu hỏi: Can I pay by credit card?

Trả lời: Certainly. We accept all the major cards.

♦ Câu hỏi: vị you need anything else?

Trả lời: No, thanks.

♦ Câu hỏi: How are you feeling?

Trả lời:

Great! Never better.Really awful.

♦ Câu hỏi: How was the party?

Trả lời:

It was a good time.Boring. I couldn’t wait to get outta there.

♦ Câu hỏi: Are you ready to lớn order?

Trả lời:

We need a few more minutes.I’d like a cake, please!

♦ Câu hỏi: Would you lượt thích chicken or pasta?

Trả lời: I’ll have the chicken.

♦ Câu hỏi: What would you like to drink?

Trả lời:

Iced tea, please.Nothing for me, thanks.

♦ Câu hỏi: Did you save room for dessert?

Trả lời:

No, thank you. I am full.Yes, please. Can I see a list?

♦ Câu hỏi: How does it taste?

Trả lời: It’s delicious!

♦ Câu hỏi: Can I get you anything else?

Trả lời:

No, thank you.I’m ready for the bill, please.Yes, can I see a dessert menu?

♦ Câu hỏi: What vì you think about this event?

Trả lời: I really like it! What bởi you think?

♦ Câu hỏi: Are you here with anybody?

Trả lời: I came with my best friend.

♦ Câu hỏi: Have you got a pet?

Trả lời: I’ve got a puppy.

♦ Câu hỏi: How vì chưng you do?

Trả lời: How vì you do. Pleased khổng lồ meet you.

♦ Câu hỏi: What’s this?

Trả lời: This is a pencil.

♦ Câu hỏi: What does she look like?

Trả lời: She’s tall and slim with blonde hair.

♦ Câu hỏi: How is she?

Trả lời: She’s pretty.

♦ Câu hỏi: What is he like?

Trả lời: He is very smart và brave.

♦ Câu hỏi: Are you hungry?

Trả lời:

Yes. I’m hungry.No. I’m full.

♦ Câu hỏi: How bởi you feel about him?

Trả lời: He is quite friendly và helpful.

♦ Câu hỏi: May I xuất hiện the window?

Trả lời: Certainly. It’s very hot in the office today!

♦ Câu hỏi: vì you need help?

Trả lời:

No, I’m good. Thanks for asking.Yes, please, if you don’t mind.

♦ Câu hỏi: What bởi you vì chưng every day?

Trả lời: I listen khổng lồ music & play badminton everyday.

♦ Câu hỏi: What are you planning to vị today?

Trả lời: I’m not sure yet.

♦ Câu hỏi: What are you planning for after work?

Trả lời: I’m going shopping with my friends.

♦ Câu hỏi: Are you miễn phí tomorrow?

Trả lời:

Yes, I’m miễn phí tomorrow.No problem, we can meet tomorrow.

♦ Câu hỏi: Will you join me for coffee?

Trả lời:

I’d love to. Thanks.Sorry. I’m afraid I don’t have time.

♦ Câu hỏi: Could we have lunch together one day?

Trả lời:

With pleasure.I’d love lớn but I’m very busy at the moment.

♦ Câu hỏi: Would you like to have dinner with me?

Trả lời: Yes. That would be nice.

♦ Câu hỏi: Where do you want to go?

Trả lời: I’d like to go lớn a Japanese restaurant.

♦ Câu hỏi: Would you like to come lớn the cinema with me tonight?

Trả lời:

Sure, I’d love to.Sorry, I can’t. I’ve got other plans.

♦ Câu hỏi: Would you lượt thích to play a round of golf this weekend?

Trả lời:

– That would be great.

– I’d lượt thích to but I’m not miễn phí this weekend.

♦ Câu hỏi: How about coming khổng lồ the barbecue at the tennis club?

Trả lời:

Sure! That should be fun!Nice of you khổng lồ ask me but I’ve got an appointment.

♦ Câu hỏi: Have you been waiting long?

Trả lời:

I’ve only just arrived.Only a few minutes.

♦ Câu hỏi: How vày you get lớn work?

Trả lời: I usually drive my car.

♦ Câu hỏi: Is it close khổng lồ the subway station?

Trả lời: Yes, it’s very close.

♦ Câu hỏi: How long does it take?

Trả lời: It takes half an hour.

♦ Câu hỏi: How often bởi vì you ride the bus?

Trả lời: Once in a while.

♦ Câu hỏi: Could you tell me how khổng lồ get lớn the police station?

Trả lời:

Take the second road on the right.It’s in the middle of the block.

♦ Câu hỏi: Excuse me! Is there a bank near here?

Trả lời:

Yes! There is a ngân hàng nearby.I’m sorry, I don’t know

♦ Câu hỏi: What’s the best way to lớn the museum?

Trả lời:

Go across the bridge. Turn right. It’s on Oliver Street.You could ask the bus driver.

♦ Câu hỏi: Can I speak to Emma, please?

Trả lời:

Just a moment, please.Certainly. I’m Emma.I’m sorry, Emma’s not here at the moment.She’s not available right now.

♦ Câu hỏi: When will she be back?

Trả lời: She’ll be back in đôi mươi minutes.

♦ Câu hỏi: Did you get my message?

Trả lời:

Yes, I did get your message.Oh, yeah, I think I got something from you.

♦ Câu hỏi: Would you like to leave a message?

Trả lời: Please ask her to điện thoại tư vấn me back.

♦ Câu hỏi: How long have you been working here?

Trả lời: I’ve been working here five years.

♦ Câu hỏi: What time does the meeting start?

Trả lời: The meeting will start at 9am.

♦ Câu hỏi: What time does the meeting finish?

Trả lời: The meeting will finish at 11am.

♦ Câu hỏi: Are you sick?

Trả lời: Yes. I’m sick.

♦ Câu hỏi: What are your symptoms?

Trả lời:

I’ve got a headache.I’ve been feeling sick.

♦ Câu hỏi: How long have you been feeling lượt thích this?

Trả lời: For 2 days.

♦ Câu hỏi: Are you on any sort of medication?

Trả lời: I need a sick note.

♦ Câu hỏi: Where’s the counter, please?

Trả lời:

I don’t know. Let’s go lớn Information.It’s over here, next lớn gate 7.

♦ Câu hỏi: May I have your passport, please?

Trả lời: Yes, of course. Here you are.

♦ Câu hỏi: vị you have anything khổng lồ declare?

Trả lời: No, nothing. Just the normal allowance.

♦ Câu hỏi: vị you have any bags khổng lồ check?

Trả lời: Yes, there’s this suitcase.

♦ Câu hỏi: Would you prefer an aisle seat or a window seat?

Trả lời: Aisle, please.

♦ Câu hỏi: What’s the purpose of your trip?

Trả lời:

I’m here on business.I’m on vacation.

♦ Câu hỏi: Where are you going to be staying?

Trả lời: With some friends in the Sheraton Hanoi Hotel.

♦ Câu hỏi: How long are you staying in Hanoi?

Trả lời: About 2 weeks.

♦ Câu hỏi: Could you tell me where Gate E is?

Trả lời:

Go straight ahead.I’m sorry, I don’t know.

♦ Câu hỏi: Can I help you find something?

Trả lời: Yes, I’m looking for coffee.

♦ Câu hỏi: Could you tell me where the meat is?

Trả lời: If you go to lớn the frozen food section, you’ll find the meat there.

♦ Câu hỏi: Where can I find the non-fat biscuits?

Trả lời: They’re in aisle 9.

♦ Câu hỏi: How much would you like?

Trả lời:

I’d lượt thích half a kilo.I’d lượt thích 200 grams of meat please.

♦ Câu hỏi: Can you offer me any discount?

Trả lời:

I can’t offer you that discount.I’m sure I could offer you a discount.

♦ Câu hỏi: bởi you need any help packing?

Trả lời: I can manage myself thank you.

♦ Câu hỏi: Would you like a receipt?

Trả lời:

Yes, thanks.That would be great.

♦ Câu hỏi: What times are you open?

Trả lời: We’re xuất hiện from 8am khổng lồ 9pm, seven days a week.

♦ Câu hỏi: What time vày you open?

Trả lời: We xuất hiện at 9am.

♦ Câu hỏi: What time vì chưng you close?

Trả lời: We close at 6pm.

♦ Câu hỏi: do you have a reservation?

Trả lời:

Yes, I do.No, I don’t.

♦ Câu hỏi: What kind of room would you like?

Trả lời: I’d lượt thích a single room, please.

♦ Câu hỏi: May I see your ID, please?

Trả lời: Certainly. Here it is.

♦ Câu hỏi: Could I see the room?

Trả lời:

Your room is on the second floor.Your room number is 401.

♦ Câu hỏi: do you have a credit card, sir?

Trả lời: Of course.

♦ Câu hỏi: How long will you be staying?

Trả lời:

Two weeks from this Monday.I’m here until the kết thúc of the week.

♦ Câu hỏi: vì chưng you have any rooms available for the 14th of April?